سرفصل گفتگو:

1-یکپارچه سازی خدمات فنی و مهندسی؛

۲-تسریع در صدور پروانه ساختمان؛

۳-نگهداشت ساخته‌ها با رویکرد BIM؛

۴-کاهش مشکلات حقوقی برای ناظرین، سازندگان و طراحان؛

۵- صدور شناسنامه فنی و ملکی متصل به مدل ساخته؛

اعضای پنل:

مهندس سعید خلیلی؛

مدیر عامل انجمن و عضو تیم تدوین کننده دستورالعمل پیاده سازی BIM در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران؛

مدیرعامل شرکت فناورانه «بنایار مهراز ایرانیان».

مهندس حسین موسوی؛

دبیر هیئت مدیره انجمن – پژوهشگر حوزه BIM,  – کارشناسی ارشد مدیریت ساخت.

مهندس قاسم آریانی؛

رئیس هیئت مدیره و عضو تیم تدوین کننده دستورالعمل پیاده سازی BIM در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

مدیرعامل شرکت فناورانه «ایستا اطلاعات فرداد».

مهندس علی خادم موسوی؛

خزانه دار انجمن – عضو هیئت مدیره انجمن علمی BIM کشور – مدیر عامل شرکت فناورانه “پایا بیم”.