جلسه مجمع تشکیل انجمن

جلسه مجمع تشکیل انجمن در تاریخ 12/4/1401 ساعت 16 جلسه مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی مدلسازی اطلاعات ساخت مطابق با اطلاعیه های عضوگیری و دعوتنامه منتشر شده در دو نوبت روزنامه های رسمی کشور، تشکیل شد. در این مجمع شرکت های فعال در حوزه مد…