مهندس قاسم آریانی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس سعید خلیلی

ریاست هیئت مدیره

مهندس میر علی خادم موسوی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

مهندس حسین موسوی

دبیر هیئت مدیره

خانم دکتر پرتو رضوانی فر

بازرس انجمن

مهندس حسین تمنایی فر

عضو علی البدل

خانم مهندس مریم کرمی

علی البدل بازرس انجمن